Toegankelijkheidsverklaring

De huidige website van Ervaar het OV bestaat bijna 8 jaar. Tijdens deze periode zijn eisen met betrekking tot digitoegankelijkheid steeds verder aangescherpt. In 2020 is de site op veel onderdelen aangepast, zodat deze zo toegankelijk als mogelijk is. Er zijn een paar onderdelen die niet 100% voldoen aan de digitoegankelijkheidstest. Aangezien de website binnen afzienbare tijd wordt omgebouwd naar RRReis en het veel kosten met zich meebrengt om die punten aan te passen, is er voor gekozen om die punten mee te nemen in de ontwikkeling van een nieuwe site. In de digitoegankelijkheidsverklaring kunt u lezen om welke punten het gaat.

Status toegankelijkheid www.ervaarhetov.nl 

Provincie Gelderland is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: C - eerste maatregelen genomen.

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring, die voor het laatst is bijgewerkt op 16-04-2021.

Verklaring  

Provincie Gelderland streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Ervaar het OV.

 • subdomeinen en andere domeinen die behoren tot de website: niet van toepassing.

Nalevingsstatus: eerste maatregelen genomen

Provincie Gelderland verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website Ervaar het OV te laten voldoen aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In de toelichting, onder het kopje 'onderbouwing van de verklaring', wordt aangegeven hoe ver Provincie Gelderland is gevorderd met de toegankelijkheid van Ervaar het OV en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje 'Uitleg over de nalevingsstatussen'.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 16-04-2021 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Provincie Gelderland. Functie: Concernmanager. De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 16-04-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via helpdesk@ervaarhetov.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.ervaarhetov.nl/contact.html.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

De status van de website Ervaar het OV : eerste maatregelen genomen

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Provincie Gelderland geeft aan dat de website wordt opgeheven en na 31-12-2022 niet langer beschikbaar zal zijn.

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

1.   SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]

 • Beschrijving van de afwijking: Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]
 • Oorzaak: Op alle pagina's komt bij de eerste keer laden een cookiemelding van Cookiebot met de kop ‘Deze website maakt gebruik van cookies’ in beeld. Ook verschijnen er diverse pop-up meldingen die ingesteld zijn via Sleeknote. Deze meldingen voldoen niet aan de eisen van digitoegankelijkheid.
 • Gevolg: De voorleessoftware voor digitoegankelijkheid kan de pop-up meldingen niet op de juiste wijze voorlezen.
 • Alternatief: Alternatief is om te kiezen voor andere plug-ins die wel voldoen aan de eisen van digitoegankelijkheid.
 • Maatregel: De naam Ervaar het OV gaat op den duur over in RRReis. De openstaande punten voor digitoegankelijkheid worden niet meer opgepakt omdat de website wordt opgeheven.
 • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022

2.   SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]

 • Beschrijving van de afwijking: Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.
 • Oorzaak: Op pagina https://www.ervaarhetov.nl/cookiebeleid.html staan de vetgedrukte teksten ‘Noodzakelijk (2)’, ‘Statistieken (10)’ en ‘Marketing (15)’. Deze teksten zien er uit als koppen en zijn in code niet opgemaakt als koppen. In de drie tabellen zijn verticale tabelkoppen gebruikt door de eerste rij op de maken met th-elementen. Het probleem is de horizontale relaties die aanwezig zijn in deze tabellen. Bijvoorbeeld op dit moment is duidelijk dat een van de cookies een vervaltermijn heeft van 1 jaar, maar om te weten over welk cookie die informatie gaat is het nodig om te weten welke tekst er in de eerste kolom staat. Om die informatie beschikbaar te maken voor hulpsoftware is het voldoende om alle cellen in de eerste kolom op te maken als th-element.
 • Gevolg: De melding van Cookiebot kan niet door software bepaald worden of beschikbaar zijn in tekst. Ook zijn bepaalde elementen niet bedienbaar met een toetsenbord.
 • Alternatief: Alternatief is om te kiezen voor andere plug-in die wel voldoet aan de eisen van digitoegankelijkheid. En om bepaalde pagina's opnieuw te bouwen.
 • Maatregel: De naam Ervaar het OV gaat op den duur over in RRReis. De openstaande punten voor digitoegankelijkheid worden niet meer opgepakt omdat de website wordt opgeheven.
 • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
 • Toelichting: De naam Ervaar het OV gaat op den duur over in RRReis. Voor de korte tijd dat de website nog live staat brengt de tijdsinvestering om het aan te passen een onevenredige last met zich mee.
 • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022

3.   SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]

 • Beschrijving van de afwijking: Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer: * Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en * De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.
 • Oorzaak: Op pagina's https://www.ervaarhetov.nl/contact.html en https://www.ervaarhetov.nl/veelgestelde-vragen/ staat onder de kop ‘Is je vraag niet beantwoord?’ een formulier met drie invoervelden. Het invoerveld ‘Naam’ moet net als het invoerveld ‘E-mailadres’ ook een autocomplete attribuut krijgen. De waarden die hier gebruikt moeten worden zijn ‘name’ en ‘email’.
 • Gevolg: De voorleessoftware voor digitoegankelijkheid kan de pop-up meldingen niet op de juiste wijze voorlezen.
 • Alternatief: Alternatief is om te kiezen voor andere externe tool die wel voldoet aan de eisen van digitoegankelijkheid.
 • Maatregel: De naam Ervaar het OV gaat op den duur over in RRReis. De openstaande punten voor digitoegankelijkheid worden niet meer opgepakt omdat de website wordt opgeheven.
 • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022

4.   SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]

 • Beschrijving van de afwijking: Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.
 • Oorzaak: Op alle pagina's staat linksboven de mogelijkheid om de tekst te herschalen. Herschalen tot 200% is niet mogelijk. Ook is het menu niet met een toetsenbord te bedienen.
 • Gevolg: De teksten kunnen niet zo groot gemaakt worden dat het voor iedereen leesbaar is. Ook kunnen personen die toetsenbord bediening gebruiken niet dit menu gebruiken.
 • Alternatief: Alternatief is om de functionaliteit opnieuw te bouwen.
 • Maatregel: De naam Ervaar het OV gaat op den duur over in RRReis. De openstaande punten voor digitoegankelijkheid worden niet meer opgepakt omdat de website wordt opgeheven.
 • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
 • Toelichting: De naam Ervaar het OV gaat op den duur over in RRReis. Voor de korte tijd dat de website nog live staat brengt de tijdsinvestering om het aan te passen een onevenredige last met zich mee.
 • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022

5.   SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]

 • Beschrijving van de afwijking: Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.
 • Oorzaak: Bij het voor de eerste keer laden van de website komen er twee pop-up vensters in beeld. Het eerste venster is een cookiemelding van Cookiebot. Het tweede venster is een pop-up die is ingesteld via Sleeknote. Deze vensters zijn niet met een toetsenbord te bedienen. Ook is de productchecker en reisinspiratie niet te bedienen met een toetsenbord.
 • Gevolg: De pop-up vensters, productchecker en de regiofilter zijn niet via een toetsenbord te bedienen.
 • Alternatief: Alternatief is om te kiezen voor andere plug-ins die wel voldoen aan de eisen van digitoegankelijkheid. En om bepaalde pagina's opnieuw te bouwen.
 • Maatregel: De naam Ervaar het OV gaat op den duur over in RRReis. De openstaande punten voor digitoegankelijkheid worden niet meer opgepakt omdat de website wordt opgeheven.
 • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
 • Toelichting: De naam Ervaar het OV gaat op den duur over in RRReis. Voor de korte tijd dat de website nog live staat brengt de tijdsinvestering om het aan te passen een onevenredige last met zich mee.
 • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022

6.   SC 2.1.4 - Sneltoetsen voor lettertekens [niveau A]

 • Beschrijving van de afwijking: Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste één van de volgende zaken: * Uitzetten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de sneltoets kan worden uitgezet; * Opnieuw toewijzen: Er is een mechanisme beschikbaar om de sneltoets opnieuw toe te wijzen aan één of meerdere niet-afdrukbare tekens (bijv. Ctrl, Alt, enz.); * Alleen actief bij focus: De sneltoets voor een component van de gebruikersinterface is alleen actief wanneer de betreffende component de focus heeft.
 • Oorzaak: De videospelers Vimeo voldoen niet aan de eisen van dit succescriterium.
 • Gevolg: De videospelers zijn niet bedienbaar via een toetsenbord.
 • Alternatief: Alternatief is om te kiezen voor andere videospeler die wel voldoet aan de eisen van digitoegankelijkheid of om de video's weg te laten.
 • Maatregel: De naam Ervaar het OV gaat op den duur over in RRReis. De openstaande punten voor digitoegankelijkheid worden niet meer opgepakt omdat de website wordt opgeheven.
 • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022

7.   SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]

 • Beschrijving van de afwijking: Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.
 • Oorzaak: Bij het voor de eerste keer laden van de website verschijnt er een pop-up melding die is ingesteld via Sleeknote. Dit pop-up venster bedekt de rest van de pagina met een grijze waas. Deze content werkt als een lightbox (ook wel modal of dialog genoemd). Op het moment dat een lightbox in beeld komt moet de toetsenbordfocus naar deze lightbox verplaatst worden en de toetsenbordfocus moet in deze lightbox blijven zolang deze open staat.
 • Gevolg: De bedienbaarheid van de website is niet voldoende.
 • Alternatief: Alternatief is om te kiezen voor andere plug-ins die wel voldoen aan de eisen van digitoegankelijkheid.
 • Maatregel: De naam Ervaar het OV gaat op den duur over in RRReis. De openstaande punten voor digitoegankelijkheid worden niet meer opgepakt omdat de website wordt opgeheven.
 • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022

8.   SC 2.4.5 - Meerdere manieren [niveau AA]

 • Beschrijving van de afwijking: Er is meer dan één manier beschikbaar om een webpagina binnen een verzameling webpagina's te vinden, behalve wanneer de webpagina het resultaat is van, of een stap in, een proces.
 • Oorzaak: Bij het bedienen van de pagina's is het niet (goed) zichtbaar waar de focus op staat.
 • Gevolg: De website is onvoldoende te bedienen.
 • Alternatief: Alternatief is om pagina's en tools opnieuw te bouwen.
 • Maatregel: De naam Ervaar het OV gaat op den duur over in RRReis. De openstaande punten voor digitoegankelijkheid worden niet meer opgepakt omdat de website wordt opgeheven.
 • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
 • Toelichting: De naam Ervaar het OV gaat op den duur over in RRReis. Voor de korte tijd dat de website nog live staat brengt de tijdsinvestering om het aan te passen een onevenredige last met zich mee.
 • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022

9.   SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]

 • Beschrijving van de afwijking: Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.
 • Oorzaak: Op alle pagina's komt bij voor de eerste keer laden van de website een cookiemelding via Cookiebot en pop-up melding via Sleeknote in beeld. De focus is wel zichtbaar op de links in deze melding. Voor en na dit blok is het echter niet zichtbaar waar de focus zich bevindt.
 • Gevolg: De focus is niet voldoende duidelijk voor de gebruiker.
 • Alternatief: Alternatief is om te kiezen voor andere plug-ins die wel voldoen aan de eisen van digitoegankelijkheid.
 • Maatregel: De naam Ervaar het OV gaat op den duur over in RRReis. De openstaande punten voor digitoegankelijkheid worden niet meer opgepakt omdat de website wordt opgeheven.
 • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022

10.  SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]

 • Beschrijving van de afwijking: Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.
 • Oorzaak: Bij invoervelden worden andere elementen genoemd die geen naam hebben die door software bepaald kan worden.
 • Gevolg: De teksten bij invoervelden worden niet goed voorgelezen.
 • Alternatief: Alternatief is om formulieren opnieuw te bouwen.
 • Maatregel: De naam Ervaar het OV gaat op den duur over in RRReis. De openstaande punten voor digitoegankelijkheid worden niet meer opgepakt omdat de website wordt opgeheven.
 • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
 • Toelichting: De naam Ervaar het OV gaat op den duur over in RRReis. Voor de korte tijd dat de website nog live staat brengt de tijdsinvestering om het aan te passen een onevenredige last met zich mee.
 • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022

11.   SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]

 • Beschrijving van de afwijking: Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.
 • Oorzaak: Al deze invoervelden maken gebruik van browserafhankelijke foutmeldingen. Deze foutmeldingen zijn niet voldoende. Bijvoorbeeld in Firefox komt de tekst ‘Voer een emailadres in’ in beeld, deze tekst is een instructie die de fout (het invoeren van een ongeldig e-mailadres) niet aan de gebruiker meedeelt. In Internet Explorer 11 hebben de huidige foutmeldingen een tijdslimiet die niet voldoen aan de eisen van succescriterium.
 • Gevolg: De invoervelden kunnen niet goed geïnterpreteerd worden door software in het geval van een foutmelding.
 • Alternatief: Alternatief is om de formulieren opnieuw te bouwen, met bijpassende en eenduidige foutmeldingen.
 • Maatregel: De naam Ervaar het OV gaat op den duur over in RRReis. De openstaande punten voor digitoegankelijkheid worden niet meer opgepakt omdat de website wordt opgeheven.
 • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
 • Toelichting: De naam Ervaar het OV gaat op den duur over in RRReis. Voor de korte tijd dat de website nog live staat brengt de tijdsinvestering om het aan te passen een onevenredige last met zich mee.
 • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022

12.  SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]

 • Beschrijving van de afwijking: Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.
 • Oorzaak: Op de pagina over de Meermanskaart staat een invoerveld onder de tekst ‘Ik wil graag op de hoogte gehouden worden van acties van Ervaar het OV’. Deze kop kan gezien worden als het visuele label van dit invoerveld. Het probleem daarbij is dat deze tekst niet duidelijk maakt wat de bedoeling is van dit invoerveld. Een placeholdertekst is geen geldig alternatief voor een zichtbaar label, tijdens en na het invullen is deze tekst niet zichtbaar. Bij dit invoervelden ontbreekt de instructie die het mogelijk moet maken om dit veld in een keer goed in te vullen.
 • Gevolg: Het is voor de gebruiker niet duidelijk wat er ingevuld moet worden, en waar.
 • Alternatief: Dit kan opgelost worden door de placeholdertekst 'E-mailadres' als zichtbaar label buiten het veld te plaatsen.
 • Maatregel: De naam Ervaar het OV gaat op den duur over in RRReis. De openstaande punten voor digitoegankelijkheid worden niet meer opgepakt omdat de website wordt opgeheven.
 • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
 • Toelichting: De naam Ervaar het OV gaat op den duur over in RRReis. Voor de korte tijd dat de website nog live staat brengt de tijdsinvestering om het aan te passen een onevenredige last met zich mee.
 • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022

13.  SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]

 • Beschrijving van de afwijking: Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.
 • Oorzaak: De tabelementen voldoen niet aan de eisen van WAI-ARIA.
 • Gevolg: Geselecteerde pagina's zijn niet goed bedienbaar met een toetsenbord.
 • Alternatief: Optie is om de productchecker en reisinspiratie pagina's te verwijderen. Bij andere pagina's is het alternatief om de pagina's opnieuw te bouwen.
 • Maatregel: De naam Ervaar het OV gaat op den duur over in RRReis. De openstaande punten voor digitoegankelijkheid worden niet meer opgepakt omdat de website wordt opgeheven.
 • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
 • Toelichting: De naam Ervaar het OV gaat op den duur over in RRReis. Voor de korte tijd dat de website nog live staat brengt de tijdsinvestering om het aan te passen een onevenredige last met zich mee.
 • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Provincie Gelderland heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last. Zie onder 'uitleg over onevenredige last' voor meer informatie.

Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

Op websites en mobiele applicaties is een van de volgende statussen van toepassing:

A.   voldoet volledig
B.   voldoet gedeeltelijk
C.   eerste maatregelen genomen
D.   voldoet niet

De statussen hebben specifieke kenmerken, die in onderstaande tabel nader worden toegelicht. Als een overheidsinstantie geen toegankelijkheidsverklaring publiceert die voldoet aan de vereisten van de modeltoegankelijkheidsverklaring, dan is sprake van niet-naleving van de wettelijke verplichting.

Nalevingsstatussen

Kenmerk

A.Voldoet volledig

B.Voldoet gedeeltelijk

C.Eerste maatregelen genomen

D.Voldoet niet

Er is een volledig onderzoek uitgevoerd. Kenmerken van dit onderzoek zijn:

       

het handmatig onderzoek is uitgevoerd op basis van de onderzoeksmethode WCAG-EM[2] EN
de onderzoeksresultaten zijn actueel, volledig en juist EN
de onderzoeksresultaten zijn maximaal 36 maanden oud.

ja

ja

nee

nee

voor de (semi-)automatische tests is een toetsinstrument ingezet dat is gebaseerd op de algoritmen die zijn gedocumenteerd in het ACT Rules Format

ja

ja

nee

nee

alle onderzoeksresultaten zijn nauwkeurig, eenduidig en op reproduceerbare wijze vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, OF in het machineleesbare formaat EARL.

ja

ja

nee

nee

De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:

       

zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.

ja

ja

nee

nee

omvatten alle eisen uit de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.

ja

ja

nee

nee

Tijdens het onderzoek zijn geen afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, of de afwijkingen zijn hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.

ja

nee

nee

nee

Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de website of mobiele applicatie volledig voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

ja

nee

nee

nee

Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard. Voor alle afwijkingen die zijn gevonden geldt:

-

ja

nee

nee

alle afwijkingen zijn benoemd. Per afwijking zijn de oorzaak beschreven, samen met de gevolgen voor mensen met een functiebeperking.

-

ja

nee

nee

daarnaast worden verbetermaatregelen benoemd, eventuele alternatieven en een planning voor de maatregelen.

-

ja

nee

nee

Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de noodzakelijke maatregelen zijn genomen om de website of mobiele applicatie te laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard.

-

ja

nee

nee

de overheidsinstantie is daarmee in control.

-

ja

nee

nee

Er is onderzoek op basis van WCAG-EM[2] gepland om tot volledige en actuele onderzoeksresultaten te komen.

-

-

ja

nee

De overheidsinstantie verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website of mobiele applicatie te kunnen laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard.

-

-

ja

nee

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4(externe link) en de toelichting bij artikel 3(externe link) van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid(externe link).

Links naar bronnen

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

Nederlandse regelgeving

Europese regelgeving waarop de Nederlandse regelgeving is gebaseerd

Gerefereerde specificaties

 

Voordelige OV-acties in je mailbox?

Ontvang nieuwe acties en nieuws direct via de mail. Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Privacy statement

Een leuke dag mede mogelijk gemaakt door het OV